Huoneesta toiseen kantautuvien äänien suunnitteluopas

Opas huoneesta toiseen kanavan kautta kantautuvien äänien suunnitteluun.

Lataa PDF-muotoinen opas täältä

 

 

Yleistä

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun kuuluu puhaltimien, kanaviston ja päätelaitteiden äänitekninen suunnittelu. Lisäksi ilmanvaihtosuunnittelijan tulee yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa huolehtia siitä, että asetuksessa määrättyjen huonetilojen välinen ilmaääneneristävyys on ilmanvaihtokanavistot huomioon ottaen määräysten mukainen.

Tässä suunnitteluohjeessa tarkastellaan viereisten tai päällekkäisten huoneiden yhteisten ilmanvaihtokanavistojen, äänenvaimentimien ja päätelaitteiden vaikutusta huoneiden väliseen ilmaääneneristävyyteen. Ohjeessa on tarvittavat laskentakaavat, taulukot sekä laskuesimerkkejä väliseinän ja ilmanvaihtokanavistojen yhdistetystä äänitasoeroluvusta.

Määritelmiä

Dn,e,w on huoneita yhdistävälle kanavistolle, huonekohtaisille vaimentimille ja päätelaitteille laboratoriossa mitattu yksikköääneneristävyysluku (dB)

Rw (dB) on seinärakenteelle laboratoriossa mitattu ilmaääneneristävyysluku (dB)

Rws (dB) on sivutiesiirtymällä korjattu ilmaääneneristävyysluku (dB)

DnT,w (dB) on ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukainen huoneistojen/huoneiden välillä rakennuksessa mitattu äänitasoeroluku (dB)

Skok on väliseinän kokonaisala (m2)

Asetukset ja ohjeet

Meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista määräävät ympäristöministeriön antamat asetukset:

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 (1.1.2018) [1]

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta 360/2019 (1.4.2019) [2]

Perustelumuistio asetukselle 796/2017 (24.11.2017) [3]

Asetuksen soveltamisen tueksi on julkaisu Ääniympäristö, joka on Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä (28.6.2018) [4]

Asetusten määräykset ovat velvoittavia.

Asetuksen 796/2017 4 § Vaatimus uuden rakennuksen ääneneristykselle: asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välinen pienin sallittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 (dB).

Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristävyys on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava, riittävän hyvä ääniympäristö.

Väliseinien ääneneristävyys Rw, Rws

Asuntojen väliset väliseinät ovat yleensä noin 200 mm paksuja betoniseiniä tai tuplarunkoisia, noin 250 mm paksuja kipsilevyseiniä, joissa on kaksi kipsilevykerrosta seinän molemmilla puolilla. Näiden seinätyyppien ääneneristävyyksiä on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Väliseinien ääneneristävyys

Käytetäänpä kumpaa väliseinätyyppiä tahansa, on huoneistojen välinen ääneneristävyys yleensä 56 – 59 dB riippuen liitosdetaljeista eli niiden aiheuttamista sivutiesiirtymistä.

Liitosratkaisuiltaan hyvin toteutetuissa betonirunkoisissa taloissa sivutiesiirtymät ovat noin 2 – 3 dB ja kipsilevyseinillä muista liittyvistä rakenteista ja liitosdetaljeista johtuen 4 – 8 dB.

Raskailla betoniseinillä matalien taajuuksien ääneneristävyys on kipsiseinää parempi ja vastaavasti korkeilla taajuuksilla kipsiseinien ääneneristävyys on betoniseinää parempi.

Äänitasoeroluku DnT,w

Äänitasoeroluku DnT,w (dB) on väliseinän ja ilmanvaihtokanavan yhdistetty ilmaääneneristävyys, joka saadaan kaavasta (1).

 

Skok on väliseinän kokonaisala (m2)

Kaavasta (1) lasketut taulukot (3) ja (4) ovat kohdassa 9.

Taulukoista (3) ja (4) nähdään, kuinka ilmanvaihtokanavat heikentävät väliseinien ilmaääneneristävyyttä.

Jos huoneistoja yhdistävät sekä tulo- että poistoilmakanavistot, saadaan niiden yhteinen Dn,e,w (yht) kaavasta (2) tai taulukosta 2.
Saatu Dn,e,w (yht)  sijoitetaan kaavaan (1).

 

Taulukko 2. Yhteinen yksikköääneneristävyysluku Dn,e,w (yht) (dB)

Väliseinän ja kanaviston äänitekninen suunnittelu

Jotta vaadittava äänitasoeroluku saavutetaan, on suunnittelu tehtävä suunnittelijoiden yhteistyönä (arkkitehti, rakenne-, akustiikka- ja IV-suunnittelija).

Suunnittelu etenee seuraavasti:

Arkkitehti

-määrää väliseinät, joissa vaaditaan DnT,w ≥ 55 dB

Rakenne-/akustiikkasuunnittelija

-valitsee väliseinien rakenteen, arvioi sivutiesiirtymän ja laskee Rws-luvun

I-suunnittelija

-ratkaisee kaavasta (1) solve-komennolla tai kokeilemalla Dn,e,w -luvun

-valitsee Dn,e,w -luvun perusteella sopivan vaimennuslaatikko-päätelaiteparin

-tulo- ja poistoilman tapauksessa laskee kaavasta (2) tai taulukosta 2. Dn,e,w (yht) -luvun

-vertaa saatua Dn,e,w (yht) -lukua kaavasta (1) saatuun lukuun

-valitsee paremman vaimennuslaatikko-päätelaiteparin, jos kaavasta (2) laskettu Dn,e,w (yht) -luku on pienempi kuin kaavasta (1) laskettu Dn,e,w -luku

Taulukoihin 3 ja 4 on laskettu Climecon-päätelaitteen Dn,e,w-luvusta ja väliseinän pinta-alasta riippuva väliseinän Rws-luku, jolla vaatimus DnT,w ≥  55 dB täyttyy.

Taulukoista nähdään, että sivutiesiirtymällä korjatun seinärakenteen Rws-luvun on aina oltava vähintään 56 dB, jotta vaatimus DnT,w ≥  55 dB olisi mahdollista saavuttaa.

Jos tulo- ja poistoilman tapauksessa joudutaan parantamaan tulo- ja poistoilman yhteistä ääneneristävyyttä, on parantaminen tehtävä huonommalle ääneneristävyydelle.

Jos mitkään tulo- ja poistoilman vaimennuslaatikko-päätelaiteparit eivät täytä vaatimusta, on seinän Rws-lukua parannettava.

Useimmille asuntokäyttöön tarkoitetuille pienille ilmavirroille soveltuville Climeconin päätelaitteille ja niiden yhteyteen asennetuille vaimennuslaatikoille on laboratoriossa mitattu Dn,e,w-luvut.

Luvut ovat kunkin päätelaitteen tuotesivulla, kohdassa Ilmaäänen eristävyys (= laboratoriossa mitattu yksikköääneneristävyysluku). Oppaan lopussa, sivulta 9 alkaen on luvut mitattu pelkille päätelaitteille sekä päätelaitteille VAM- ja VAL-vaimennuslaatikoiden kanssa.

Luvuista nähdään, että ilman vaimennuslaatikoita asennetuilla päätelaitteilla ei voida saavuttaa vaadittua DnT,w ≥ 55 dB, sillä pelkkien päätelaitteiden ilmaäänen eristävyys Dn,e,w on vain 40 – 42 dB.

VAM- ja VAL-vaimennuslaatikoiden ja päätelaitteiden yhteinen ilmaäänen eristävyys Dn,e,w sitä vastoin on 58 – 66 dB.

Laskuesimerkit

Esimerkki 1.

Puukerrostalon asuinhuoneistojen 250 mm kipsiväliseinä

 • väliseinän pinta-ala Skok on 10 m2
 • ehjän väliseinän Rw on 67 dB
 • sivutiesiirtymä 6 dB
 • –> sivutiesiirtymällä korjattu ilmaääneneristävyysluku Rws on 61 dB
 • vaadittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB
 • –> IV-kanavan heikennys max. 6 dB

Sijoittamalla em. arvot kaavaan (1) saadaan laskimen solve-komennolla tai kokeilemalla Dn,e,w :lle arvoksi 56 dB.

Jos on mahdollista valita Dn,e,w :lle hieman laskettua parempi arvo, esim. 59 dB, niin pienessäkään huonetilassa ei päätelaitteen lähellä kuule naapurin ääntä.

Esimerkki 2.

Betonirunkoisen asuinrakennuksen 200 mm betoniväliseinä

 • väliseinän pinta-ala Skok on 10 m2
 • ehjän väliseinän Ron 58 dB
 • sivutiesiirtymä 2 dB
 • –> sivutiesiirtymällä korjattu ilmaääneneristävyysluku Rws on 56 dB
 • vaadittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB
 • –> IV-kanavan heikennys max. 1 dB

Sijoittamalla em. arvot kaavaan (1) saadaan laskimen solve-komennolla tai kokeilemalla Dn,e,w :lle arvoksi 62 dB.

Jos väliseinän erottamia huoneita yhdistää esim. tuloilmakanavisto, jonka vaimennetuiksi päätelaitteiksi on valittu Climecon CLIK-100 + VAM (Dn,e,w = 63 dB), vaadittu äänitasoeroluku 55 dB saavutetaan.

Esimerkki 3.

Esimerkin 2. huoneita yhdistää sekä tulo- että poistoilmakanavisto.

Kanavistojen yhteisenkin DnT,w  -luvun oltava ≥ 62 dB.

Valitaan:

 • tuloilman päätelaite Climecon RINO-125 +VAL, Dn,e,w (tulo) = 65 dB
 • poistoilman päätelaite Climecon RINOi-125 +VAL, Dn,e,w (poisto) = 65 dB
 • sijoittamalla arvot yhtälöön (2)
 • saadaan tulo- ja poistoilman Dn,e,w (yht) -luvuksi 62 dB
 • tai taulukosta 2. arvo 3 dB, josta Dn,e,w (yht) = 62 dB

Vaadittu äänitasoeroluku 55 dB saavutetaan tässäkin tapauksessa.

Climecon-päätelaitteet joiden Dn,e,w -luku on mitattu

Löydät ilmaääneneristävyysluvut tuotesivuilta kohdasta Ilmaäänen eristävyys tai taulukoituina oppaan lopusta, sivulta 9 alkaen.

Tuloilmaventtiilit

CLIK: Tyylikäs ja helposti säädettävä seinäventtiili pinta- ja uppoasenteisena.

RINO: Kattoventtiili tarkalla säädöllä ja laitteen rakenne jättää kattopinnan siistiksi.

RINO-FN: Kattoventtiili erikoiskiinnityksellä filigraanilaattaan.

RINO-S: Saunan kattoventtiili.

FINO: Vain 12 mm syvä, tyylikäs ja hiljainen venttiili seinään.

LINO: Seinäventtiili hyvällä sekoitussuhteella.

OKA: Puhdaslinjainen kattoventtiili hiljaiseen ja vedottomaan ilmanjakoon.

OKE: Luotettava seinäventtiili tasaiseen ilmanjakoon.

Poistoilmaventtiilit

PINODq: Seinän poistoilmaventtiili on tarkka säätää.

RINOi: Takuutyylikkään RINO-tuoteperheen poistoilmaventtiili kattoon.

TINOi: Seinäventtiili, jossa on luotettava mittaus sekä nopea ja tarkka säätö.

Suutinkanavat

ROX: huippuluokan ilma- ja ääniteknisillä ominaisuuksilla varustettu suutinkanava 360 astetta suunnattavilla, tasaisilla suuttimilla.

ROX-S: ROX-suutinkanavien yhteydessä käytettävä säätöosa identtisellä muotoilulla.