Elektroniikan suojaaminen korroosiolta erikoistiloissa

Ainoastaan ilmanpuhdistuksella voidaan poistaa korroosiota aiheuttavat tekijät laiteympäristössä ja minimoida häiriöiden syntyä. Toteutamme ratkaisut elektroniikan suojaamiseen muun muassa datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa.

Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat haittaa sähkölaitteille

Pölyn eli partikkelimuodossa olevien ilman epäpuhtauksien magneettisuus, eristävyys, sähkönjohtokyky, kiinnittyvyys sekä kemialliset ominaisuudet aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Ongelma on helppo hallita modernilla ja tehokkaalla suodatustekniikalla.

Reaktiiviset kaasut, kuten rikkidioksidi, rikkivety, typen oksidit ja kloori yhdisteineen, aiheuttavat sähkölaitteiden metallipinnoilla ja piirikorttien kontaktipinnoissa korroosiota, mikä on suuri käyttöhäiriöiden aiheuttaja etenkin teollisuudessa.

Ilmanpuhdistusjärjestelmän suunnittelu

Ulkoilmavirta tiloihin tulee minimoida, ja sitä tarvitaan lähes vain tilan paineistamiseksi (n. 15 Pa).

Järjestelmän esisuodattimena käytetään vähintään M5-luokan kuitusuodatinta suojamaan kemiallista suodatinta tukkeutumiselta.

Kemiallinen suodatin voi olla yksi- tai useampiportainen riippuen ulkoilman epäpuhtauksien laadusta ja pitoisuuksista.

Ulkoilmavirran lisäksi on usein perusteltua käyttää myös kierto- ja/tai kierrätysilmaa.

Puhdistusjärjestelmän jälkisuodattimena tulee käyttää vähintään F9 luokan kuitusuodatinta. Tällä estetään pölyn kulkeutuminen laitetilaan.

Erikoistilojen ilmanpuhdistuksen muita huomioitavia asioita

Suodattimen ja huoneen tiiviys

Suodatinkehikon ja -rungon, niiden liitosten sekä kanaviston liitosten tulee olla tiiviitä. Tietyille kaasuille vaaditaan yli 99 % suodatustehokkuus. Pienikin ohivuoto voi aiheuttaa  epäpuhtauspitoisuuden kohoamisen. Myös huonetilan tulee olla mahdollisimman tiivis, jotta voidaan taata sen ylipaine ympäröiviin tiloihin nähden.

Tilojen käyttö

Turha liikkuminen puhtaissa tiloissa tulisi kieltää, samoin kuin näiden tilojen käyttäminen taukotiloina. Mikäli kyseessä on tehtaan suojahuoneen hätäsuodatin, tulee henkilökunta ohjeistaa hakeutumaan tilaan välittömästi kemiallisen vuodon sattuessa.

Ilmanpudistimet vaativimpiinkin olosuhteisiin

Ilmanpuhdistinten suunnittelussa on kiinnitetty huomiota rakennemateriaaleihin ja rakenteiden tiiviyteen. Ne soveltuvat erittäin vaativiinkin olosuhteisiin suojaamaan laitteita häiriöiltä.

Moduulirakenteiset ilmanpuhdistimet voidaan varustaa yhdellä tai useammalla kemiallisella suodatinportaalla sekä esi- ja jälkisuodattimilla. Jokainen ratkaisu suunnitellaan aina kohteen olosuhteiden ja erityisvaatimusten mukaan.

Käytämme tehokkaita suodatusmassoja

Käytämme ilman epäpuhtauksille varta vasten valittuja suodatusaineita. Suodatusmassoissa käytetään useiden eri kemiallisten yhdisteiden parhaita puolia.

Tarkka eliniän seuranta

Pystymme lisäksi seuraamaan suodatinaineiden kulumista tarkkaan ja ajoittamaan näin oikein ja elinkaaritehokkaasti suodatinmassojen vaihdon.

ISA – standardi ohjaa mitoitusta

Instrument Society of America (ISA) on julkistanut standardin ISA – S71.04 – 2013:  ”Ilman laatuvaatimukset prosessien mittaus- ja säätöjärjestelmille”. Eri korroosiota aiheuttaville epäpuhtauksille on annettu luokittelu perustuen niiden pitoisuuteen ilmassa.

Eri maissa on luotu myös kansallisia standardeja, jotka ovat pitkälti
yhtenevät ISA-standardin sisällön kanssa.

Autamme suunnittelussa

Varmistamme jokaiselle kohteelle sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti järkevimmät ratkaisut yli 30 vuoden kokemuksella. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään ilmanpuhdistukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää